plán investičných projektov

Vo volebnom období 2022-2026 máme pripravené viaceré projekty, ktoré je potrebné dokončiť. Jedná sa o školu Plickova, škôlky, verejné priestranstvá ale aj dokončenie rekonštrukcie Koloničovej kúrie či KS Žarnovická.  Náš tím dokázal, že aj náročne projekty sú pre nás realizovateľné a každá výzva má riešenie.

ZŠ Plickova

Podarilo sa nám rozbehnúť náročný projekt novej školy Plickova vrátene vonkajšieho areálu.  Otvorenie celej školy aj s vonkajším areálom sa očakáva v septembri 2023.

Podarilo sa nám na projekt získať viac ako 3 mil. € z mimorozpočtových zdrojov a veľmi výhodný úver na 20 rokov.

PROJEKTY ŠPORTOVÍSK v RAČI

Za posledné štyri roky sme opravili každý rok minimálne jedno väčšie športovisko a do budúcna máme tiež plán v tom pokračovať.  
*2019 Bežecká dráha a futbalové ihrisko na Tbiliskej
*2020 Hokejbalové ihrisko a obnova ihriska pred KS Impulz
*2021 Urban park na Tbiliskej, multifunkčné ihrisko na Hubeného a tenisový kurt na Cyprichovej
*2022 Fitness prvky na Hubeného, dve ihriská a pumptrack na Sklabinskej a basketbalové ihrisko na Hubeného

ŠKôlky

Podarilo sa nám dokončiť a otvoriť škôlku Novohorská. Vypracovali sme projekt škôlky Kadnárova, ktorý má právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie žiaľ napadli niektorí obyvatelia, takže je to stále v povoľovacom procese.

Máme tiež rozpracovaný projekt 2 tried novej škôlky pri škole Tbiliská a podarila sa dohodnúť nájomná zmluva na ďalšie priestory pre 2 triedy v Rínku Rača, kde sa aktuálne dokončuje výstavba.

Začali sme tiež rokovania so ŽSR o možnom odkúpení budovy bývalej škôlky na Dopravnej.

OPRAVY CHODNÍKOV V RAČI

Dlhé roky neriešené chodníky sa postupne snažíme dať do poriadku. Nejedná sa iba o kompletné opravy, ale aj opravy výtlkov a budovanie nových chodníčkov. Investičný dlh za 30 rokov je vysoký, postupne ho krok po kroku riešime. 

ZELEŇ A PARČÍKY

Rozširujeme možnosť oddychu pre obyvateľov revitalizáciou parkov a budovaním nových parčíkov. Výrazne sme rozšírili oblasti kvetov a zelene.

Podarilo sa vybudovať parčík na Hlinickej, pracujeme na povoľovacom konaní na revitalizáciu parku J.M.Hurbana, na konaní je tiež úplne nový parčík Strelkova aj s detským ihriskom, upravuje sa nový verejný parčík Na pasekách a pripravujú tiež ďalšie projekty.
Zároveň rozširujeme oddychové plochy o nové vyhliadkové lavičky nad Račou či pri Vajspetri, rozširujeme zóny lúčnych či iných kvetov aj popri chodníkoch

KOMPLETNÝ PROGRAM 2022-2026


1.       Dokončenie projektu ZŠ Plickova vrátane športovísk a rozbehnutie úspešnej novej školy pre  naše deti

2.       Revitalizácia pešej zóny od parku J.M.Hurbana až po Komisárky

3.       Vybudovanie nového parku na Strelkovej

4.       Dokončenie kompletnej obnovy Koloničovej kúrie a zriadenie Račianskeho múzea

5.       Vybudovanie novej škôlky Kadnárova, ktorá v budúcnosti bude môcť byť aj denným stacionárom pre seniorov

6.       Projekt nového športového areálu na Hečkovej

7.       Revitalizácia pešej zóny v Krasňanoch od Račianskej 149 po Černockého

8.       Kompletná rekonštrukcia KS Žarnovická a vybudovanie novej sály pre stretávanie sa seniorov, občianskych  združení  a kultúrne podujatia

9.       Kompletná rekonštrukcia zdravotného strediska Krasňany vrátane vybudovania výťahu

10.   Projekt novej škôlky na Rendezi

11.   Pokračovanie projektu rekonštrukcií chodníkov a verejných priestranstiev v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi

12.   Pokračovanie projektu rekonštrukcie ubytovne na Kadnárovej aj s vytvorením nového bývania pre učiteľov

13.   Kompletná revitalizácia futbalového ihriska na Peknej ceste

14.   Dotácie pre rodinné a bytové domy na vybudovanie vodozádržných opatrení

15.   Umiestnenie exteriérových žalúzií na budovy v správe Rače

16.   Revitalizácia slalomky na oddychovú zónu ekologickým spôsobom

17.   Klimatizácie v Krasňanskej besede, KS Impulz a ďalších objektoch

18.   Prepojenie ulíc Na pántoch a Pri šajbách

19.   Spolupráca pri realizácií železničných zastávok na Rendezi a Krasňanoch so ŽSR a štátom

20.   Dokončenie revitalizácie námestíčka na Rendezi a postupná oprava chodníkov a komunikácií na Rendezi

21.   Zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa

22.   Vybudovanie cyklotrás Pastierska/Dopravná, Pri Šajbách/Jurava a Černockého/Strelkova

23.   Rozširovanie lokalít s kvetmi a drevinami vrátane remízok

24.   Revitalizácia Račianskeho potoka nad Krasňanmi

25.   Rozvoj sociálnych služieb pre deti, seniorov, viacdetné rodiny a ľudí so znevýhodnením

26.   Dokončenie rekonštrukcie športového areálu Sklabinská vrátane nových chodníkov a bežeckého okruhu

27.   Pokračovanie spolupráce s BSK a Hl. mestom SR Bratislava

28.   Zmeny územného plánu musia priniesť zlepšenie aj pre súčasných obyvateľov

29.   Podpora vinohradníkov a spolupráca pri údržbe verejne prístupných ciest

30.   Stanovenie jasnej čiary a územia vinohradov a ich zachovanie pre budúcnosť

31.   Ďalšia redukcia počtu bilbordov v Rači

32.   Vydanie reprezentatívnej knihy o dejinách a súčasnosti Rače

33.   Získanie do správy komunikácií a chodníkov na sídlisku Pri šajbách a ich kompletná obnova

34.   Podpora komunitných aktivít v Rači, Krasňanoch aj na Rendezi

35.   Rozšírenie bezpečných chodníkov do škôl a vybudovanie ďalších stojísk pre bicykle

36.   Spolupráca s Mestskými lesmi Bratislava, aby lesopark bol zónou oddychu, prírody a rekreácie

37.   Prestrešenie amfiteátra a rekonštrukcia zázemia pre účinkujúcich

38.   Odborné pripomienkovanie zámerov developerov

39.   Postupná kompletná obnova komunikácií v správe Rače (Popolná, Knižkova dolina, Šúrska, Nový Záhon a ďalšie)

40.   Obnova vnútorných priestorov zdravotného strediska Tbiliská a vybudovanie nových parkovacích miest

41.   Vybudovanie divadielka na základnej škole Tbiliská

42.   Rozvoj našich škôl a škôlok po personálnej aj materiálovej stránke a riešenie problému s nedostatkom učiteľov

43.   Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a tržnice

44.   Náhrada nepotrebných spevnených plôch (napr. pod bývalými PNS stánkami) za zeleň

45.   Kompletná revitalizácia parku J.M.Hurbana z fondov EÚ a ďalšie adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v Rači 

46.   Oddychový areál pri KS Impulz

47.   Projekt nového komunitného centra pre seniorov na Vrbenského ulici

48.   Podpora športovým klubom, neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam

49.   Dokončenie rekonštrukcie NKD vrátane priestoru parkoviska tak, aby to bolo reprezentatívne centrum Rače

50.   Právne, ekonomické aj sociálne poradenstvo pre seniorov

51.   Organizácia divadelného festivalu v amfiteátri

52.   Získanie domu smútku na cintoríne do správy a jeho kompletná rekonštrukcia

53.   Zvýšenie bezpečnosti chodcov na Račianskej/Žitnej/Púchovskej

54.   Vybudovanie pitných fontánok

55.   Revitalizácia okolia nádrže Vajspeter

56.   Poradenstvo pre obyvateľov ohľadom stavebných konaní

57.   Oddychová zóna pod poldrom v Knižkovej doline (Pánska lúka)

58.   Rozšírenie parkovacej zóny, ktorá zvýhodní rezidentov

59.   Pokračovanie dobrej spolupráce s DSS Rača a so strednými školami v Rači

60.   Dokončenie územného plánu zóny Táborky/Huštekle