Pár slov k rozpočtu na rok 2023

Rozpočet mestskej časti Rača tvorí veľa čísel a tabuliek. Je dobré ho ale preložiť do "ľudskej reči". Pomôže to viac pochopiť, že drvivá väčšina peňazí samospráv je účelovo viazaná. Až 65% výdavkov, teda 2/3 smeruje do škôl a škôlok. Názorne to aj ukazuje, prečo je pre nás školstvo jednou z najväčších priorít.

10jpg

Vedeli ste o tom, že v rozpočte na rok 2023?

65,09% financií ide na školy a škôlky a na všetky zvyšné činnosti zvyšných 34,91%
na správu budov - 2 zdravotné strediská, NKD, dve budovy úradu (Alstrova a Kubačova), KS Žarnovická, ubytovňa, KS Impulz, Koloničova kúria, hasičská zbrojnica, Krasňanská beseda, Dopravná 57 a pod. (energie, opravy, kúrenie, poistenie, vozidlá) ide ďalších 11,16%, a teda na všetko ostatné zostáva 23,75%
na údržbu, verejnú zeleň, mobiliár, detské ihriská, stredisko čistoty ide ďalších 5,27%, a teda na všetko ostatné zostáva ešte 18,48%
na opravu chodníkov a komunikácií je vyčlenených 1,97%, a teda zostáva ešte 16,51%
na sociálne služby ako denný stacionár, jasle, denne centrá, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky viacdetným rodinám, sociálne príspevky ide 3,5%, a teda zostáva ešte 13,01%
na služby občanom, teda matriku, evidenciu obyvateľov, prideľovanie súpisných čísel, stavebný úrad a jedáleň Plickova ide ďalších 2,25%, a teda zostáva 10,76%
na kultúru vrátane hodov a vinobrania ide 0,67%, a teda zostáva ešte 10,09%
zo zvyšných 10,09% (teda 1/10 rozpočtu) sa financuje napríklad - náklady na administratívu (hlavná položka mzdy), plat starostu, vicestarostu, kontrolóra, miestne zastupiteľstvo, šport, marketing, Račiansky výber, odpadové hospodárstvo (napr. veľkokapacitné kontajnery, čistenie nelegálnych skládok), civilná ochrana, hasiči, správa nájomných bytov či územné plánovanie

128364395_2223201934470607_306906082438326337_njpg
Vedeli ste, že príjmy Rače tvoria tieto položky?

v rozpočte na rok 2023 tvorí v príjmoch daň z príjmu fyzických osôb 22,22%, daň z nehnuteľnosti 11,82%
transfery zo štátu na školy, stacionár, opatrovateľskú službu, voľby, granty a pod. 18,00%
poplatok za rozvoj 3,21%
podiel z poplatku za odpady 0,79%
ostatné dane (za psa, parkovacie miesta, zabratie verejného priestranstva a predajné automaty) 0,57%
poplatky za obed, školskú družinu, materské školy, parkovanie, opatrovateľskú službu, denný stacionár, ubytovňu, knižnicu, vstupné, štartovné, jasle, stánky a pod. 8,95%
príjmy z prenájmov sú 1,85%
9,14% z rozpočtu 2023 tvoria eurofondy projektov ZŠ Plickova a Park Strelkova
z fondu rozvoja Rače (predošlé príjmy z poplatku za rozvoj a ušetrené prebytky z bežných rozpočtov) bude financovaných 16,99%
plánovaný nový úver na MŠ Kadnárova má tvoriť 6,43%

71406805_2678910728833522_2843496734837964800_njpg

Ešte dopĺňam, že:

Na pántoch má logistické haly spoločnosť CONTERA, ktorá platí daň z nehnuteľnosti vo výške približne 10 000 (slovom: desaťtisíc) 2-izbových bytov, nie je to chyba - veľkú časť dane z nehnuteľnosti platia firmy
keď sa zvyšuje nezdaniteľná čiastka z dane FO či daňový bonus, o rovnakú sumu sú nižšie príjmy samospráv
ak sa zvyšuje nezamestnanosť, znižujú sa príjmy samospráv
samosprávy musia platiť DPH v plnej výške 20%, takže napríklad z projektu ZŠ Plickova odvádzame štátu na DPH približne 1,6 mil. €

Pozn: Pre jednoduchšiu ilustráciu sú zrátané kapitálové aj bežné príjmy a aj výdavky
322728807_559280419121319_2870142343974312460_njpg
Vizualizácia: Martin Šlopek

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača
www.drotovan.sk