Pár slov k rozpočtu na rok 2024

Rozpočet mestskej časti Rača tvorí veľa čísel a tabuliek. Je dobré ho ale preložiť do "ľudskej reči". Pomôže to viac pochopiť, že drvivá väčšina peňazí samospráv je účelovo viazaná. Podobne ako v roku 2023 sa stručne budem snažiť zhrnúť návrh rozpočtu na rok 2024.

20240111_080914jpgVedeli ste o tom, že v rozpočte na rok 2024?

55,95% financií ide na školy a škôlky a na všetky zvyšné činnosti zvyšných 44,05%, oproti roku 2023 ide o pokles (vlani to bolo 65%) z dôvodu, že väčšina nákladov na MŠ Kadnárova a ZŠ Plickova boli už zaplatené - v roku 2024 sa dokončí škôlka aj vonkajší areál ZŠ Plickova, plánujú sa aj ďalšie investície do ostatných našich škôl a škôlok.
na správu budov - 2 zdravotné strediská, NKD, dve budovy úradu (Alstrova a Kubačova), KS Žarnovická, ubytovňa, KS Impulz, Koloničova kúria, hasičská zbrojnica, Krasňanská beseda, Dopravná 57, strediská čistoty Rustaveliho a Pri šajbách a pod. (energie, opravy, kúrenie, poistenie, vozidlá) ide 17,09% - v roku 2024 plánujeme najväčšiu investíciu kompletnú výmenu strechy na budove Pri šajbách, oprava strechy na Kubačovej, klientske centrum a nájazdová rampa, ak sa podarí získať mimorozpočtové zdroje tak aj kompletná rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, v tejto kapitole sú zarátané aj všetky ostatné projektové dokumentácie.
na údržbu, verejnú zeleň, mobiliár, detské ihriská, stredisko čistoty ide 4,46%, najvyššími kapitálovými položkami na rok 2024 sú prístrešok na stredisku čistoty na Rustaveliho, bager a vysávača na krbu a hlavne revitalizácia verejných priestorov Plickova/Kafendova (tam pôjde aj o opravu chodníkov).
na opravu chodníkov a komunikácií je vyčlenených 2,58%, najväčšie položky sú nové parkovisko na Kadnárovej, Pri vinohradoch, projekt rezidenčného parkovania v časti Rače a opravy komunikácií vrátane dokončenia projektu námestia na Dopravnej.
na sociálne služby ako denný stacionár, jasle, denne centrá, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky viacdetným rodinám, sociálne príspevky ide 5,56%
na služby občanom, teda matriku, evidenciu obyvateľov, prideľovanie súpisných čísel, stavebný úrad a jedáleň Plickova ide 1,25%
na kultúru vrátane hodov a vinobrania ide 0,91%
zo zvyšných 12,18% sa financuje napríklad - náklady na administratívu (hlavná položka mzdy), plat starostu, vicestarostu, kontrolóra, miestne zastupiteľstvo, šport, marketing, Račiansky výber, odpadové hospodárstvo (napr. veľkokapacitné kontajnery, čistenie nelegálnych skládok), civilná ochrana, hasiči, správa nájomných bytov či územné plánovanie - tam je najväčšia plánovaná investícia oprava ihriska na sieťkové športy na Sklabinskej, oprava chodníka, cvičiace prvky a vybudovanie bežeckej dráhy.

20240111_082459jpgVedeli ste, že príjmy Rače tvoria tieto položky?

v rozpočte na rok 2024 tvorí v celkových príjmoch daň z príjmu fyzických osôb 23,56% a daň z nehnuteľnosti 15,94%;
transfery zo štátu na školy, stacionár, opatrovateľskú službu, voľby, granty a pod. 22,94%;
poplatok za rozvoj 2,04%;
podiel z poplatku za odpady 0,66%;
ostatné dane (za psa, parkovacie miesta, zabratie verejného priestranstva a predajné automaty) 0,51%;
poplatky za obed, školskú družinu, materské školy, parkovanie, opatrovateľskú službu, denný stacionár, ubytovňu, knižnicu, vstupné, štartovné, jasle, stánky a pod. 8,91%;
príjmy z prenájmov sú 3,14%;
7,98% z rozpočtu 2024 tvoria eurofondy a mimorozpočtové zdroje projektov ZŠ Plickova, Park Strelkova a MŠ Kadnárova;
z fondu rozvoja Rače (predošlé príjmy z poplatku za rozvoj a ušetrené prebytky z bežných rozpočtov) bude financovaných 11%;
zvyšok príjmov (3,32%) sú správne poplatky, pokuty, finančná náhrada za výruby, transfery na voľby (v roku 2024 nás čakajú dve kolá prezidentských volieb a eurovoľby), úroky z vkladov, možné externé zdroje na hasičskú zbojnicu a pod.
Celkový rozpočet na rok 2024 je navrhovaný vo výške 24 421 799 € (z toho tvoria školy a škôlky 13 355 365 €)

Michal Drotován
(foto autor)