VLADIMÍR GROCH

Rača je mojím domovom,  žijem v nej už od ranného detstva. Vyrastal som na Rendezi a neskôr som sa presťahoval bližšie pod račianske kopce a vinohrady. Som spokojným manželom a šťastným otcom štyroch detí, s ktorými rád trávim čas v našom lesoparku a cyklotrasách v okolí.

Mám 43 rokov a venujem sa IT technológiám - najmä dátovým integráciám v medzinárodnom prostredí. Svoje prvé pracovné skúsenosti som však získal ako vedúci IT oddelenia na Miestnom úrade v Rači, kde sa nám spoločnými silami podarilo pripraviť a nasadiť komplexný informačný systém samosprávy, ktorý sa používa dodnes.

Rád by som ponúkol moje skúsenosti a energiu spoločnému cieľu - kvalitnému a bezpečnému životu v našej mestskej časti. Mojím záujmom a prioritou budú výzvy najmä v oblasti inteligentného mesta a efektívnom spravovaní vecí verejných. S tým bude v budúcnosti úzko súvisieť aj adaptácia na nové klimatické podmienky v našom regióne.

Videoprezentácia


JÚLIA ŠTEFANIDESOVÁ

Mám 43 rokov a bývam na ulici Pri vinohradoch. Som matkou troch školopovinných detí. Aktívne sa zaujímam o problematiku školstva, som členkou školskej rady ZŠ Tbiliská, ako aj ZUŠ Vrbenského. Vnímam nedostatok kapacity školských zariadení a počas uplynulých rokov som sa aktívne venovala otázke obnovy ZŠ Plickova.

Pracujem ako projektová manažérka pre eurofondové projekty na Minsterstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vyštudovala som na Fakulte ekonomiky a manažmentu na Slovenskej Poľnohospodárskej univerzite.

Ako miestna poslankyňa by som chcela podporovať vedenie našej Mestskej časti Rača v úspešnom dokončení rekonštrukcie ZŠ Plickova, ako aj v ďalších projektoch, ktoré občania Rače potrebujú. Pre mňa osobne je dôležité celkové zlepšovanie životných podmienok našich obyvateľov.

MARTA ŠTEFANKOVÁ

Mám 45 rokov a s manželom a našimi troma deťmi žijeme v Krasňanoch. Žijem aktívny komunitný život, zaujímam sa o dianie v mojom okolí. Dlhé roky som bola aktívnou členkou a aj štatutárnou zástupkyňou Rodinného centra Ráčik. Z Ráčikovskej komunity vzišli mnohé ďalšie projekty, napr. prvá komunitná záhrada Krasňanský zelovoc a komunitné centrum Stará Jedáleň. Založila som a sedem rokov som pracovala pre krásny a zmysluplný projekt alternatívneho vzdelávania - Montessori škôlku Krasňanko. Teraz pracujem pre mestskú časť Bratislava-Rača ako projektová manažérka.


Vždy som sa snažila svojimi aktivitami prispieť k tomu, aby sa ľuďom lepšie žilo. V tom chcem aj pokračovať, tentoraz ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva. Mojou prioritou bude moderné a efektívne vzdelávanie. Ďalej rozvoj sociálnych služieb, ktorý bude potrebný aj kvôli starnutiu populácie. Za veľmi dôležitú považujem problematiku životného prostredia – kroky ku zmierňovaniu globálneho otepľovania a rozvoj cyklodopravy.


Videoprezentácia

MILOSLAV JOŠT

V Rači žijem celý život a mám k nej veľmi blízky vzťah, najmä vďaka jej viniciam a blízkosti lesa. Vyrastal som v bývalej apatheke vo výhone (pre tých, čo nevedia, tak to je dom vedľa víchy), rodičia majú kúsok vinohradu v Zahmenci. Mám 40 rokov a celý profesijný život sa venujem financiám a daniam (aktuálne ako senior manažér v nadnárodnej spoločnosti), vo voľnom čase zase dobrovoľníctvu a aktivitám s deťmi.

Túto kombináciu vzťahu k Rači a odbornosti už roky využívam v račianskom zastupiteľstve, kde som miestnym poslancom a predsedom finančnej komisie. Vždy som podporoval a presadzoval zmysluplné projekty pre ľudí ako opravy škôl a škôlok, športovísk alebo zdravotných stredísk, ale tiež menej viditeľné zmeny ako územné plány zóny.

Linkedin profil

Videoprezentácia


JÁN DROTOVÁN

Mám 38 rokov a od narodenia bývam v Rači, na ulici Na pasekách. Od detstva sa zaujímam o svoje okolie a verejné dianie a zapájam sa do neho, či už vo farnosti alebo v mestskej časti, ako zberateľ podpisov pri rôznych petíciách, sčítací komisár, člen volebných komisií, či kolportér novín MČ Rača. Som zakladateľom a správcom skupiny Priatelia Východného/Rendezu, ktorá má už viac ako 2-tisíc členov a pomáha spájať a informovať obyvateľov Rendezu. Som tiež pomocným správcom skupiny Priatelia Rače/ Friends of Rača. Mal som tú česť spolupracovať ako redaktor aj pri tvorbe článkov pre občiansky portál račan.sk.

Rád spolupracujem s ľuďmi a snažím sa vnímať aj ich pohľad na veci. Pochádzam z viacdetnej rodiny, preto mi je blízka sociálna oblasť a pomoc iným. V minulosti som študoval geografický odbor, vždy ma zaujímal osobitne rozvoj verejnej dopravy, najmä MHD a železníc, keďže v ich blízkosti som prežil celý doterajší život. V súčasnosti som zamestnaný ako pracovník internetového predaja v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. Medzi moje záľuby patrí turistika a záhrada.

V Rači i na Rendezi vidím veľa možností na zlepšenia. Ako poslanec by som chcel pomáhať riešiť problémy obyvateľov Rendezu a prispieť k celkovému rozvoju tejto časti Bratislavy.

MILADA DOBROTKOVÁ


V zastupiteľstve Rače chcem pracovať v oblasti sociálnych služieb. Rača poskytuje širokú škálu sociálnych služieb pre svojich občanov v každom veku a v každej životnej situácii. V organizácií, riadení a výkone sociálnych služieb mám dlhoročné skúsenosti. Som poslankyňou Rače a viacero volebných období som v minulosti viedla Komisiu sociálnu a bytovú. V minulosti som bola viackrát poslankyňou hlavného mesta Bratislavy a viackrát poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo svojom profesijnom živote som viedla zariadenie sociálnych služieb, ktoré staralo o seniorov s najťažším stupňom poškodenia zdravia. Prednášala som na SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzite ) manažment a riadenie zariadení sociálnych služieb. Som činná v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorú zastupujem na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie


Videoprezentácia

RÓBERT PAJDLHAUSER

Pochádzam z tradičnej račianskej rodiny a vyštudoval som technické smery v oblasti dopravy a konštrukcie strojov.  Som ženatý a mám jednu dcéru. V Rači som poslancom od roku 2014. V súčasnosti vykonávam  funkciu zástupcu starostu.  Až do svojho vymenovania v marci 2021  som pôsobil v súkromnej sfére na manažérskych pozíciách v obchodno-distribučných spoločnostiach a logistike. 

Počas výkonu mandátu som sa podieľal na konzultáciách a príprave technických riešení  realizácií viacerých projektov MČ Bratislava – Rača, ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a vybudovanie obnova tepelného hospodárstva v projektoch. Ako technik telom i dušou som výrazne prispel k obnove technického vybavenia, strojového a vozového parku a tým ho posunul do 21.storočia.

V budúcom volebnom období bude potrebné  dokončiť a zrealizovať rozpracované projekty. Klimatické zmeny, energetická kríza prináša nutnosť urýchlene hľadať riešenia energetických úspor, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. V tejto oblasti sme na príchod krízy nečakali, ale  vo viacerých budovách MČ Bratislava -Rača bola zabezpečená obnova vykurovacej techniku, rozvodov a nastavenie režimov . Technicky pokrok však napreduje. E-mobilita je výzvou na ďalšie roky.  

Spolu s rodičmi obhospodarujem nielen dedičný vinohrad, ale revitalizujem aj priľahlé 15-20 ročné pusťáky, dnes celkovo vo výmere cca 50 árov. 

Videoprezentácia


FILIP RYBANIČ

Počas toho ako som pracoval pre Národnú radu SR som pochopil, že v politike existujú iba dva typy politikov, tí čo robia a tí čo rozprávajú. Michal Drotován v tomto volebnom období dokázal, že patrí do prvej skupiny. Nové škôlky, rekonštrukcie škôl, nové ihriská, priestory pre voľnočasové aktivity. Viem, že za tým všetkým sa skrýva enormné množstvo práce. 

Ja kandidujem nielen preto, aby som Michala podporil, ale aj preto, aby som mal šancu pracovať na veciach, ktoré ma bavia. Baví ma prejsť sa po Rači a vidieť, ako napredujeme. Baví ma pracovať na projektoch, ktoré majú pre ľudí zmysel a byť pri tom konštruktívny. Najviac zo všetkého ma však baví, že Rača je stále dedina v meste a chcem aby to tak aj zostalo. Pokračujme.

Mojimi prioritami ako poslanca sú kvalita verejných priestorov, efektivita fungovania obce vo vzťahu k ľuďom a riešenie požiadaviek obyvateľov Rače.