Pracujem už 20 rokov v úspešných slovenských IT firmách (Sygic, Innovatrics) , ktoré sa presadili celosvetovo. Skúsenosti, ktoré som takto získal by som rád ponúkol Rači. Lebo Rača je miesto, kde som vyrastal a miesto kde chcem vychovávať svoje dve deti.

Do miestneho zastupiteľstva som kandidoval už dva razy, minulé voľby som bol “tesne pod”. V zastupiteľstve by som sa chcel venovať školám, ale aj hospodáreniu Rače. Tiež by som chcel trochu viac potiahnuť informatizáciu subjektov, kde je Rača zriaďovateľom.

LinkedIn profil

Videoprezentácia


Som stále mladý a veselý človek, skaut. Počas štúdia Regionálnej geografie, regionálneho rozvoja a EU integrácie na PriF UK som bol predsedom Študentskej komory a patril som k úzkej skupine ľudí, ktorí organizovali protesty Gorila. Po štúdiu som sa stal živnostníkom, venoval som sa odchytu chránených živočíchov a robil konzultanta pri odborných posudkoch a zájazdoch.  Od roku 2015 bývam s manželkou  v starej Rači. Som zakladajúci člen strany SPOLU a predseda etickej komisie strany. Od minulého roku pracujem ako hlavný štátny radca na Ministerstve hospodárstva SR. Na starosti mám hlavne reformnú časť Plánu obnovy. Rád cestujem a spoznávam nové kultúry.

Ako poslanec by som sa chcel venovať témam ochrany životného prostredia, vodozádržným opatreniam a adaptáciou na klimatické zmeny.

Videoprezentácia


Mám 31 rokov a žijem na sídlisku pri Šajbách. Rendez som si zaľúbil aj vďaka jej silnej komunite. Projekt Rendez Garden je jej dokonalým príkladom.   Myslím si, že Rendez je ideálne miesto pre rodiny a vidím v ňom veľký potenciál. Plánujem tu svoju budúcnosť aj so svojou ženou a rád by som prispel k jeho správnemu smerovaniu. Preto som sa rozhodol kandidovať za miestneho poslanca. Vyštudoval som Manažment na UKF v Nitre a momentálne pracujem v úspešnej softvérovej firme Erste Digital.

Linkedin profil  

Videoprezentácia  
Mám 43 rokov a bývam na ulici Pri vinohradoch. Som matkou troch školopovinných detí. Aktívne sa zaujímam o problematiku školstva, som členkou školskej rady ZŠ Tbiliská, ako aj ZUŠ Vrbenského. Vnímam nedostatok kapacity školských zariadení a počas uplynulých rokov som sa aktívne venovala otázke obnovy ZŠ Plickova.

Pracujem ako projektová manažérka pre eurofondové projekty na Minsterstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vyštudovala som na Fakulte ekonomiky a manažmentu na Slovenskej Poľnohospodárskej univerzite.

Ako miestna poslankyňa by som chcela podporovať vedenie našej Mestskej časti Rača v úspešnom dokončení rekonštrukcie ZŠ Plickova, ako aj v ďalších projektoch, ktoré občania Rače potrebujú. Pre mňa osobne je dôležité celkové zlepšovanie životných podmienok našich obyvateľov.


Na Slovensku žijem už 23 rokov, z toho viac ako polovicu v najkrajšej štvrti Bratislavy, v Krasňanoch.

Študoval som stavebnú fakultu a neskôr medzinárodné vzťahy a diplomaciu. Už vyše 16 rokov robim v nadnarodnej IT spoločnosti v pozícii finančného a operačného riaditeľa interných IT systémov.

Nakoľko mesto v ktorom žijem mi nie je ľahostajné, dlhé roky sa angažujem v občianskom aktivizme, hlavne v oblasti životného prostredia a výstavby.

Preto som sa rozhodol kandidovať na miestneho poslanca aby som mohol tieto veci riešiť zvnútra, taktiež podporovať súčasného starostu Michala Drotována v uskutočňovaní jeho volebného programu a pokračovaní jeho dobrej práce pre Raču.

Som matka 2 detí a bývam v Krasňanoch. Vyštudovala som právo na Univerzite Komenského v Bratislave a pracujem ako firemný právnik v súkromnom sektore. Mojím zameraním je právo duševného vlastníctva a IT právo.


Mám veľmi blízko k prírode, trávim v nej aj s rodinou väčšinu voľného času a práve preto sme si Raču vybrali za náš domov. Raču s množstvom zelene, vinohradmi a prevažujúcou nižšou zástavbou. Mám za to, že špecifický ráz Rače treba ďalej rozvíjať a chrániť. Som zakladajúcim členom občianskeho združenia Malé Krasňany a bola som jedným z iniciátorov petície za záchranu vinohradov, na základe ktorej hlavné mesto začalo pripravovať urbanistickú štúdiu pre pásmo vinohradov.

Ako poslankyňa by som sa chcela zamerať predovšetkým na presadzovanie kvalitného územného plánovania a opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Verím, že s tímom okolo Michala Drotována sa nám podarí urobiť Raču ešte krajšou.

Videoprezentácia

Mám 45 rokov a s manželom a našimi troma deťmi žijeme v Krasňanoch. Žijem aktívny komunitný život, zaujímam sa o dianie v mojom okolí. Dlhé roky som bola aktívnou členkou a aj štatutárnou zástupkyňou Rodinného centra Ráčik. Z Ráčikovskej komunity vzišli mnohé ďalšie projekty, napr. prvá komunitná záhrada Krasňanský zelovoc a komunitné centrum Stará Jedáleň. Založila som a sedem rokov som pracovala pre krásny a zmysluplný projekt alternatívneho vzdelávania - Montessori škôlku Krasňanko. Teraz pracujem pre mestskú časť Bratislava-Rača ako projektová manažérka.


Vždy som sa snažila svojimi aktivitami prispieť k tomu, aby sa ľuďom lepšie žilo. V tom chcem aj pokračovať, tentoraz ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva. Mojou prioritou bude moderné a efektívne vzdelávanie. Ďalej rozvoj sociálnych služieb, ktorý bude potrebný aj kvôli starnutiu populácie. Za veľmi dôležitú považujem problematiku životného prostredia – kroky ku zmierňovaniu globálneho otepľovania a rozvoj cyklodopravy.


Videoprezentácia


V Rači žijem celý život a mám k nej veľmi blízky vzťah, najmä vďaka jej viniciam a blízkosti lesa. Vyrastal som v bývalej apatheke vo výhone (pre tých, čo nevedia, tak to je dom vedľa víchy), rodičia majú kúsok vinohradu v Zahmenci. Mám 40 rokov a celý profesijný život sa venujem financiám a daniam (aktuálne ako senior manažér v nadnárodnej spoločnosti), vo voľnom čase zase dobrovoľníctvu a aktivitám s deťmi.

Túto kombináciu vzťahu k Rači a odbornosti už roky využívam v račianskom zastupiteľstve, kde som miestnym poslancom a predsedom finančnej komisie. Vždy som podporoval a presadzoval zmysluplné projekty pre ľudí ako opravy škôl a škôlok, športovísk alebo zdravotných stredísk, ale tiež menej viditeľné zmeny ako územné plány zóny.

Linkedin profil

Videoprezentácia


Mám 38 rokov a od narodenia bývam v Rači, na ulici Na pasekách. Od detstva sa zaujímam o svoje okolie a verejné dianie a zapájam sa do neho, či už vo farnosti alebo v mestskej časti, ako zberateľ podpisov pri rôznych petíciách, sčítací komisár, člen volebných komisií, či kolportér novín MČ Rača. Som zakladateľom a správcom skupiny Priatelia Východného/Rendezu, ktorá má už viac ako 2-tisíc členov a pomáha spájať a informovať obyvateľov Rendezu. Som tiež pomocným správcom skupiny Priatelia Rače/ Friends of Rača. Mal som tú česť spolupracovať ako redaktor aj pri tvorbe článkov pre občiansky portál račan.sk.

Rád spolupracujem s ľuďmi a snažím sa vnímať aj ich pohľad na veci. Pochádzam z viacdetnej rodiny, preto mi je blízka sociálna oblasť a pomoc iným. V minulosti som študoval geografický odbor, vždy ma zaujímal osobitne rozvoj verejnej dopravy, najmä MHD a železníc, keďže v ich blízkosti som prežil celý doterajší život. V súčasnosti som zamestnaný ako pracovník internetového predaja v spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. Medzi moje záľuby patrí turistika a záhrada.

V Rači i na Rendezi vidím veľa možností na zlepšenia. Ako poslanec by som chcel pomáhať riešiť problémy obyvateľov Rendezu a prispieť k celkovému rozvoju tejto časti Bratislavy.

Vo veku 36 rokov, ako rodený Račan, jedno dieťa (8 ročný syn), vzdelanie Univerzita Komenského, právnická fakulta, pracujem ako knihovník v Ústrednej knižnici filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 

Rád by som získal dôveru spoluobčanov z centrálnej časti, ktorá je vo výraznom rozvoji najmä po materiálnej stránke, plus po stránke kultúrnej, komunitnej a športovej by som rád naďalej pomáhal k vysokému štandardu (športové areály, Tbiliská, skejt park…). Podujatia, výročné slávnosti a napríklad letné obdobie by malo byť naďalej magnetom ľudí žijúcich v okolí. Rád by som prispel aj s tým súvisiacemu rozvoju mobility v rámci regiónu. Plus do agendy by som zaradil aj kontinuálne, citlivé ku životnému prostrediu a konštruktívne riešenie verejnej a súkromnej dopravy v spolupráci so zriaďovateľmi, ktoré by malo naďalej Račanom pomáhať a uľahčovať každodenný život. Ako výzvu by som považoval spoluprácu s novými Račanmi a račianskymi vinohradníkmi.


Kandidujem do Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Rača v tíme kandidátov podporujúcich na starostu Michala Drotována.

V budúcom zastupiteľstve Rače chcem pracovať v oblasti sociálnych služieb. Rača poskytuje širokú škálu sociálnych služieb pre svojich občanov v každom veku a v každej životnej situácii. V organizácií, riadení a výkone sociálnych služieb mám dlhoročné skúsenosti. Som poslankyňou Rače a viacero volebných období som v minulosti viedla Komisiu sociálnu a bytovú. V minulosti som bola viackrát poslankyňou hlavného mesta Bratislavy a viackrát poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo svojom profesijnom živote som viedla zariadenie sociálnych služieb, ktoré staralo o seniorov s najťažším stupňom poškodenia zdravia. Prednášala som na SZU (Slovenskej zdravotníckej univerzite ) manažment a riadenie zariadení sociálnych služieb. Som činná v Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorú zastupujem na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.


Kandiduje tiež ako číslo 2 za poslankyňu BSK za obvod Rača/Vajnory 

Videoprezentácia

Počas toho ako som pracoval pre Národnú radu SR som pochopil, že v politike existujú iba dva typy politikov, tí čo robia a tí čo rozprávajú. Michal Drotován v tomto volebnom období dokázal, že patrí do prvej skupiny. Nové škôlky, rekonštrukcie škôl, nové ihriská, priestory pre voľnočasové aktivity. Viem, že za tým všetkým sa skrýva enormné množstvo práce. 

Ja kandidujem nielen preto, aby som Michala podporil, ale aj preto, aby som mal šancu pracovať na veciach, ktoré ma bavia. Baví ma prejsť sa po Rači a vidieť, ako napredujeme. Baví ma pracovať na projektoch, ktoré majú pre ľudí zmysel a byť pri tom konštruktívny. Najviac zo všetkého ma však baví, že Rača je stále dedina v meste a chcem aby to tak aj zostalo. Pokračujme.

Mojimi prioritami ako poslanca sú kvalita verejných priestorov, efektivita fungovania obce vo vzťahu k ľuďom a riešenie požiadaviek obyvateľov Rače.

Pochádzam z tradičnej račianskej rodiny a vyštudoval som technické smery v oblasti dopravy a konštrukcie strojov.  Som ženatý a mám jednu dcéru. V Rači som poslancom od roku 2014. V súčasnosti vykonávam  funkciu zástupcu starostu.   Až do svojho vymenovania v marci 2021  som pôsobil v súkromnej sfére na manažérskych pozíciách v obchodno-distribučných spoločnostiach a logistike. 

Počas výkonu mandátu som sa podieľal na konzultáciách a príprave technických riešení  realizácií viacerých projektov MČ Bratislava – Rača, ako sú revitalizácie, rekonštrukcie, prístavby a vybudovanie obnova tepelného hospodárstva v projektoch. Ako technik telom i dušou som výrazne prispel k obnove technického vybavenia, strojového a vozového parku a tým ho posunul do 21storočia.

V budúcom volebnom období bude potrebné  dokončiť a zrealizovať rozpracované projekty. Klimatické zmeny, energetická kríza prináša nutnosť urýchlene hľadať riešenia energetických úspor, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov a čerpania eurofondov pre zelené projekty. V tejto oblasti sme na príchod krízy nečakali, ale  vo viacerých budovách MČ Bratislava -Rača bola zabezpečená obnova vykurovacej techniku, rozvodov a nastavenie režimov . Technicky pokrok však napreduje. E-mobilita je výzvou na ďalšie roky.  

Spolu s rodičmi obhospodarujem nielen dedičný vinohrad, ale revitalizujem aj priľahlé 15-20 ročné pusťáky, dnes celkovo vo výmere cca 50 árov. 

Videoprezentácia

Kandiduje tiež ako číslo 10 do BSK za obvod Rača/Vajnory a do mestského zastupiteľstva za Raču

Som absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Celú pracovnú kariéru spájam s ekonómiou, od skončenia vysokej školy som pracoval vo finančníctve a obchode, v rokoch 1990 až 1996 som viedol v Nemecku výstavné a obchodné centrum. Neskôr som sedem rokov pracoval v oblasti financovania komoditnej burzy, z toho štyri roky ako výkonný riaditeľ. V tomto období som bol poslancom hlavného mesta SR Bratislavy za obvod Rača. V rokoch 2009-2019 som bol kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy a krátko som pôsobil aj ako prednosta miestneho úradu Petržalka. Ako väčšina obyvateľov MČ Rača som sa nasťahoval s rodičmi do jedného z prvých panelákov v roku 1972. 

Ako poslanec mestskej časti by som sa chcel venovať ekonomickým témam, ktoré sú pri súčasnej inflácií a problémoch kľúčové.

Videoprezentácia

Rača je mojím domovom,  žijem v nej už od ranného detstva. Vyrastal som na Rendezi a neskôr som sa presťahoval bližšie pod račianske kopce a vinohrady. Som spokojným manželom a šťastným otcom štyroch detí, s ktorými rád trávim čas v našom lesoparku a cyklotrasách v okolí.

Mám 43 rokov a venujem sa IT technológiám - najmä dátovým integráciám v medzinárodnom prostredí. Svoje prvé pracovné skúsenosti som však získal ako vedúci IT oddelenia na Miestnom úrade v Rači, kde sa nám spoločnými silami podarilo pripraviť a nasadiť komplexný informačný systém samosprávy, ktorý sa používa dodnes.

Kandidujem v tíme Michala Drotována ako občiansky kandidát. Rád by som ponúkol moje skúsenosti a energiu spoločnému cieľu - kvalitnému a bezpečnému životu v našej mestskej časti. Mojím záujmom a prioritou budú výzvy najmä v oblasti inteligentného mesta a efektívnom spravovaní vecí verejných. S tým bude v budúcnosti úzko súvisieť aj adaptácia na nové klimatické podmienky v našom regióne.

Videoprezentácia