Projekty bytovej výstavby v Rači - stav v roku 2024

Po článkoch v roku 2022 a 2023 som stručne spracoval aj stav projektov bytovej výstavby v Rači k januáru 2024. Prioritne sa budeme venovať projektom, kde prebieha výstavba alebo je predpoklad možnej výstavby v rokoch 2024 a 2025. Zhrniem tiež aktuálny stav všetkých ostatných zámerov.

20240104_103549jpg
20240104_103305jpg
V roku 2023 boli skolaudované bytové domy v projekte RNDZ a časť bytových domov Rínok Rača, išlo o prvé skolaudované bytové domy v Rači od roku 2019. Postupne sa do nich sťahujú obyvatelia, ale časť bytov je stále na predaj (v prípade Rínok Rača aktuálne ide o 58 bytov a apartmánov plus jeden bytový dom mimo predaja, v prípade RNDZ 41 bytov a apartmánov). V prípade Rínku Rača sa dokončujú posledné tri budovy, ktoré majú byť skolaudované tento rok.  Po otvorení ZŠ Plickova a dokončení MŠ Kadnárova nebude problém pokryť potrebné miesta pre deti v školách a škôlkach.  Oba projekty mierne znížia očakávaný pokles detí. V lokalite Rínok Rača je ešte predpoklad výstavby nejakého objektu na mieste budovy telekomunikácií, rozsah ani termín nie je zatiaľ známy - určite však budeme žiadať odstup od budov minimálne na úrovni súčasnej stavby - aktuálne už brownfieldu.

20231107_090355jpg

V roku 2024 (resp. na prelome rokov 2024/25) je predpoklad kolaudácie rozostavaného projektu Verdena - je to aktuálne jediný projekt, ktorý je v procese hrubej stavby bytovky v Rači.  Čo sa týka predaja, tak je tam k dnešnému dňu nepredaných 24 bytov a prakticky všetky nebytové priestory. 

20240102_102228jpg20240115_081935jpg

Od začiatku výstavby po nasťahovanie obyvateľov proces trvá priemerne 2,5-3 roky, preto predpoklad nasťahovania obyvateľov do konca roka 2026 majú už iba projekty, kde sa začne výstavba najneskôr do konca júna 2024. Išlo by teda o projekty, ktoré majú vydané stavebné povolenie alebo sú v procese stavebného konania. Či sa ale začne výstavba nie je možné pre stav na trhu určiť.  Ide o dva projekty - Dolný Slanec a Bytové domy Pri šajbách. Zámer Dolný Slanec sa začal stavať vo februári 2023 objektom predĺženie komunikácie Malokrasňanská - termín dokončenia nie je ale známy. Pôvodný termín október 2023 uplynul. Podľa zmluvy spoločnosti Grunt s Hl. mestom SR Bratislava je na dokončenie stanovený termín 3 rokov od začiatku prác (tj. až február 2026). 

20231227_131741jpg

Čo sa týka zámeru Bytové domy Pri Šajbách, tak stavebník - spoločnosť VI Group má aktuálne nepredaných viac ako 60 bytov v iných projektoch v Rači (RNDZ, Verdena), takže nie je predpoklad, že sa začne výstavba v roku 2024 resp. skôr, ako sa dopredá min. zámer RNDZ. V tomto zámere je v záverečnej fáze stavebné konanie.

Vkres 3jpg
20240104_103953jpg

Ako som predpokladal aj pred rokom - týmto sa uzatvára počet projektov bytových domov, kde je predpoklad možného nasťahovania obyvateľov do konca roku 2026. 

Prejdime k projektom, kde aktuálne nie sú vydané stavebné povolenia a teda zámery sú v rôznej fáze povoľovania. Nakoľko podľa informácií sa predpokladá posunutie účinnosti nového stavebného zákona o jeden rok na apríl 2025, tak nasledujúcich 15 mesiacov by mali byť stavebné úrady zatiaľ pod mestskými časťami.  

Z ďalších zámerov bytovej výstavby je naďalej v povoľovacom procese Račany Bianco III. Okresný úrad Bratislavy za viac ako rok nerozhodol o odvolaní voči stavebnej uzávere UPZ Táborky-Huštekle, mestská časť Bratislava-Rača teda podľa zákona musela vydať územné rozhodnutie na tento zámer. Odvolanie voči nemu bolo neúspešné a aktuálne je už právoplatné. V roku 2024 podľa všetkého bude daný zámer v stavebnom konaní - termín začiatku výstavby je aktuálne nejasný, podľa všetkého nebude skôr ako v roku 2025.

sitjpg

Ukončený proces EIA a aktuálne ešte nezačaté územné konanie sa týka zámerov Hroznový sad (má kladné stanovisko Hl.mesta SR Bratislava), Nad Šúrom (zatiaľ nemá kladné stanovisko Hl.mesta SR Bratislava). Je predpoklad začatia územného konania - v prípade predloženia všetkých kladných stanovísk dotknutých orgánov - v roku 2024.  Budeme samozrejme o začatí konania informovať aj obyvateľov. Kladné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava má aj zámer Rinzle, ktorý ale aktuálne nemá ukončený proces EIA. Rovnako tak má kladné stanovisko projekt bytového domu Úžiny. Tento projekt nemá žiadne povolenia.
Zámer Nad Šúrom sa nachádza na ploche medzi skladmi a RNDZ pri Račianskom potoku, projekty Hroznový sad, Rinzle, Úžiny v oblasti ohraničenej ulicami Kadnárova/Úžiny/Alstrova. 

20230704_163003jpg
20230511_103427jpg

Ďalším zámerom, ktorý má kladné stanovisko Hl.mesta SR Bratislava, ale nie je tam stále ukončený proces EIA, je Pod slancom. Termín možnej výstavby či kolaudácie vyššie uvedených zámerov s kladným stanoviskom Hl. mesta SR Bratislava nie je možné odhadnúť. Pri ďalšom zhrnutí o rok budem vedieť presnejšie odhadnúť stav týchto projektov.

Treba ešte spomenúť zámer Bytový dom Dopravná (bývalé Jadalu), ten má tiež kladné stanovisko od Hl.mesta SR Bratislava, od roku 2014 sa tam snaží mestská časť schváliť územný plán zóny, nijako sa to však neposunulo. Pôvodný vlastník pozemku dokonca žiada od MČ náhradu domnelej škody (čo sme samozrejme odmietli). So súčasným vlastníkom prebehlo viacero rokovaní o úprave projektu a jeho zmenšení resp. posunutí parkovacích miest. Či však bude v danom prípade v roku 2024 vydané územné rozhodnutie je ťažko predikovať.

20231102_094811jpg

Kladné stanovisko Hl.mesta SR Bratislava má aj zámer bytového domu na Hubeného (miesto bývalej reštaurácie Krasňanska kúria/U Waltera), tam však ešte prebiehajú rokovania. Mestská časť Bratislava-Rača má záujem, aby sa zbúrala aj budova bývalej knižnice a bola tam rozšírená plocha zelene.

K zvyšným zámerom je možné povedať prakticky to isté ako pred rokom:

"Treba však uviesť, že existujú ešte projekty, kde bolo ešte za minulého vedenia v roku 2018 vydané právoplatné územné rozhodnutie, tam stav záleží hlavne od toho či bude nový zákon od apríla 2024 (aktuálne od apríla 2025 - pozn. MD) a ako rozpory vyriešia s novým štátnym úradom - ide o projekt nadstavby IPOS a polyfunkčný objekt na rohu Jurkovičovej a Detvianskej. Podobne aj zámer Centrum Rača - bývalé vedenie ho dodatočne povolilo (tiež v roku 2018), Okresný úrad Bratislava rozhodnutie zrušil, mestská časť rozhodla neskôr o odstránení stavby, rozhodnutie bolo tiež Okresný úrad Bratislava zrušené. Keďže zámer má záporné stanovisko hl. mesta SR Bratislava ohľadom súladu s územným plánom, tak je to istým spôsobom patová situácia."

Dôležitou informáciou je tiež to, že Hl.mesto SR Bratislava v roku 2023 zmenilo územný plán a umožnilo do budúcnosti výstavbu bytov v lokalitách YIT Reading na Račianskej, Dolná Pekná nad Grafiou (na obrázku nižšie ide o väčšiu časť plochy ohraničenej Meoptou/Grafiou a Račianskym potokom), časť územia Na pasekách a v prípade brownfieldu Pastierská (bývalý areál Matador-Obnova, tam však je dosť veľké ochranné pásmo železníc, takže zmena sa týka nakoniec len cca 2/3 územia a termín realizácie zo strany Hl.mesta SR Bratislava odhadujeme až po roku 2028).  Prvé dve lokality prešli aj bez súhlasu MČ Rača (Hl.mesto nie je viazané stanoviskom MČ). Pripomienky k zvyšným dvom tiež žiaľ neboli zapracované. Kedy a v akej forme budú predstavené stavebné zámery je aktuálne ťažko odhadnúť. 

20230406_170923jpg
20240104_104723jpg

Toto je teda aktuálny stav zámerov bytových domov v Rači v januári 2024. V súhrne sú vždy zámery, kde prebieha alebo bolo vydané rozhodnutie v prípade EIA, územného, stavebného alebo kolaudačného konania. Ak je projekt ako celok skolaudovaný (napr. RNDZ), tak v ďalšom súhrne už nebude uvedený. 

Samozrejme budem informovať o priebežných zmenách - tak ako doteraz - na stránke FB.

Michal Drotován
foto: autor, PD BD Pri šajbách a PD Račany Bianco III